Запознаване с картата за ориентиране

Картата за ориентиране е топографска карта. Тя служи за придвижване по терена, като представлява графично изображение на характеристиките на местността.  Картата служи за избор на вариант за преминаване между контролните знаци, като показва различията в скоростта на бягане и видимостта. Картата трябва да съдържа достатъчно информация, като в същото време трябва да бъде четлива. Това се постига като се използват условни знаци и цветове.

Какви  цветове има на картата за ориентиране.
Син цвят – използва се за водни обекти.
Жълт цвят –  използва се за открити области.
Зелен цвят – използва се за растителността.
Кафяв цвят – използва се за земни форми.
Черен и сив цвят  – използват се за всичко останало, включително камъни скали, пътеки и пътища, и за повечето създадени от човека обекти.
Пурпурен цвят – използва се за маршрута и информацията към него.

Земните форми са най- важната информация в картата за ориентиране, тъй като от тях зависи в най- голяма степен скоростта на придвижване. На следващо място са пътеките, които се разделят по вид и растителността, която влияе много на скоростта при еднакви други условия. Картата  включва линии, указващи магнитния север, които са успоредни на рамката на картата. За означаване на магнитния север често се използват стрелки. Текст изписа на картата също е ориентиран на север.

ISOM_2017_Map_symbols_1.jpg

ISOM_2017_Map_symbols_2.jpg

ISOM_2017_Map_symbols_3.jpg

ISOM_2017_Map_symbols_4.jpg

ISOM_2017_Map_symbols_5.jpg

ISOM_2017_Map_symbols_6.jpg

ISOM_2017_Map_symbols